Platba

U objednávek s celkovou cenou nad 3 000 Kč může prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu v případě platby zboží bankovním převodem.

1.25. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)  na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 198480002/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

1.26. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu (vyjímka: u objednávek s celkovou cenou nad 3 000 Kč může prodávající zálohu požadovat). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.29 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.27. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.28. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.29. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.30. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.31. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.32. Zboží, které je označeno „Skladem“, Prodávající v případě platby  na dobírku expeduje zpravidla do 2 až 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží, které je označeno „Skladem“, expeduje zpravidla do 2 až 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

1.33. U zboží, označeného „ není skladem“, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován telefonicky nebo e-mailem.


Celé Obchodní podmínky naleznete zde »